REŽIM ŘIDIČE – NOVĚ

Již nějakou dobu se diskutuje o tom, co nového přinesou navrhované změny režimu řidiče a jak to souvisí, nebo bude souviset, s nástupem tzv. smart tachografů. I když ani teď nemůžeme říci, že změny budou přijaty tak, jak je navrženo, zdá se, že současný návrh je propracovanější a bude mít snazší cestu k prosazení.

Členské státy se na jednání, které se konalo 3. 12. 2018 v Bruselu, shodly na přijetí kompromisního návrhu tzv. balíčku mobility, který kromě změn v režimu řidiče řeší otázku vysílání pracovníků (řidičů) do zahraničí, otázku kabotáže a dalších podmínek důležitých pro provozování silniční nákladní a osobní dopravy.

Základní podmínky pro doby řízení a odpočinku mají zůstat zachovány, významné změny jsou ale navrhovány v oblasti týdenních odpočinků a tím i v organizaci práce řidičů ze strany dopravců. Současný režim čerpání týdenních odpočinků se zdá být nevhodný ne snad z pohledu jeho délky, ale z pohledu využití pracovního potenciálu řidičů, kteří jsou zapojeni do mezinárodní dopravy.

Pokud má řidič v současné době v kalendářním týdnu pouze zkrácený týdenní odpočinek (nejméně 24 hodin), musí mít v následujícím a také v předchozím týdnu odpočinek v délce nejméně 45 hodin. Nově by se mělo sledovat čtyřtýdenní období, ve kterém má mít řidič alespoň dvě běžné týdenní doby odpočinku, další dvě pak mohou být zkráceny až na 24 hodin. Z toho vyplývá, že bude možné zkrátit týdenní odpočinek i ve dvou po sobě jdoucích kalendářních týdnech. V takovém případě bude nutné vybrat náhradu za zkrácené týdenní odpočinky spolu s následujícím týdenním odpočinkem a ne až do konce třetího týdne, jako v ostatních případech.

I nadále nebude možné čerpat běžnou týdenní dobu odpočinku ve vozidle, pokud ovšem nepůjde o parkování ve vyčleněné zóně, která poskytuje zabezpečená parkovací místa pro obchodní vozidla a zařízení služeb splňující minimální požadavky stanovené v příloze, a kabina vozidla nebude splňovat minimální požadavky stanovené v příloze.

Za zabezpečená místa by se považovala ta, která budou mít například elektrickou přípojku pro každé vozidlo, možnost zakoupení nápojů a potravin, hygienická zařízení, detekci a prevenci neoprávněného vniknutí do vymezeného prostoru a osvětlení. Každé vozidlo pak bude muset mít kromě lehátka pro každého řidiče také vytápění a klimatizaci nezávislé na chodu motoru, chladničku, závěsy, stolek, zabezpečovací systém proti vloupání a elektrickou zásuvku. Členské státy by pak musely zaslat Komisi seznam takových vyčleněných zón a Komise by je následně zveřejnila na oficiální internetové stránce. Veškeré náklady na ubytování mimo vozidlo musí hradit zaměstnavatel, stejně jako veškeré poplatky spojené s využitím vyčleněné zóny.Pokud nepůjde o situaci, kdy si řidič vybere dva zkrácené týdenní odpočinky za sebou, musí dopravce zajistit návrat řidiče do některé z provozoven v zemi usazení dopravce nejméně každý čtvrtý týden, alespoň na dobu 45 hodin.

Další navrhovaná změna se týká přerušení odpočinku při doprovázení vozidla na vlaku nebo na lodi. Na rozdíl od současného stavu bude možné přerušit i jakýkoliv týdenní odpočinek. Co se týče přípustných odchylek od předepsaných dob řízení a odpočinku, má být do článku 12 nařízení (ES) 561/2006 vložena možnost překročení denní a týdenní doby řízení až o jednu hodinu, aby řidič dojel do provozovny zaměstnavatele a mohl si vybrat týdenní odpočinek. V souladu se současnými pravidly to bude možné pouze za výjimečných okolností, a pokud tím nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu.

Nástup druhé generace digitálních tachografů, který je naplánován na 15. 6. 2019, jako na nejzazší termín pro nově registrovaná vozidla, se nemění. Zasedání Fóra pro tachografy, které se konalo v Bruselu 3. 12. 2018, potvrdilo, že systém je připraven a nemělo by nic bránit jeho nástupu. V polovině prosince získal typové schválení první smart tachograf, od ledna tohoto roku již některé země vydávají karty druhé generace, jsou dostupné certifikáty pro karty, snímače i tachografy.

Bohužel se ale ukázalo, že smart tachograf, který je popsán v příloze IC nařízení (EU) 165/2014, není schopen zajistit některé požadavky související s navrhovaným balíčkem mobility. Proto se předpokládá, že bude první verze smart tachografu nahrazena už v roce 2022 druhou verzí a od roku 2024 by smart tachografem druhé verze měla být vybavena všechna současná vozidla, která mají instalován digitální tachograf první generace nebo analogový tachograf, pokud tato vozidla budou vykonávat dopravu na území jiného státu než je země registrace vozidla.

Kromě požadavku na záznam polohy vozidla na začátku směny, na konci směny a každé tři hodiny akumulované doby jízdy přichází druhá verze smart tachografu ještě s požadavkem na automatický záznam polohy vozidla při překročení státních hranic a záznam polohy při nakládce a vykládce vozidla. Pokud se bude dočasně jednat o vozidla, jejichž tachografy neumožňují automatický záznam překročení hranic, bude ho nutné provést ručně zadáním do záznamového zařízení nebo ručním zápisem na záznamový list. K tomu musí dojít co nejdříve po překročení hranic po dojetí na vhodné místo zastávky.

Do seznamu údajů, které bude smart tachograf první verze přenášet bezdrátově do kontrolního zařízení inspektora, přibude ještě k závadám a událostem, které by mohly souviset s manipulací s tachografem, údaj o překročení maximální doby řízení.

V souvislosti s možností kontroly čtyřtýdenního režimu dodržování týdenních dob odpočinku a jejich náhrad se má prodloužit tzv. kontrolované období ze současných 28+1 na 56+1 dnů. Aby se zajistil kompletní záznam tak dlouhého období na kartu řidiče, budou muset být nahrazeny jak karty řidiče I. generace (současné), tak karty řidiče II. generace i před uplynutím jejich platnosti.

Co se ale týče nejbližší budoucnosti, tedy nástupu smart tachografů první verze, mohou se současné a platné karty používat i ve smart tachografech až do doby než vstoupí v platnost ustanovení o delším kontrolovaném období 56+1.

Poslední změnou, která stojí za povšimnutí, je odstranění plomby systému tachografu kontrolorem. Pokud ji v současnosti oprávněný kontrolor odstraní, musí být plomba nahrazena pouze autorizovanou dílnou pro montáž a ověřování tachografů a to pouze po provedení nového ověření. Navrhované opatření předpokládá, že plomba, která byla odstraněna při silniční kontrole oprávněným kontrolorem z důvodu důkladné kontroly tachografu, může být také kontrolorem, který ji odstranil nahrazena, aniž by bylo nutné provádět nové ověření tachografu. Taková plomba bude snadno identifikovatelná a řidič obdrží od kontrolora písemné prohlášení s uvedením předepsaných údajů.

Původní plán zavádění smart tachografů počítal se značně volnějším tempem a jejich první verze měla být v provozu po delší čas. Ukázalo se ale, že balíček mobility nebude možné realizovat bez skutečně inteligentního a moderního záznamového zařízení. V tomto ohledu je první verze smart tachografu, kterou začnou v blízké době mnozí výrobci vozidel instalovat, pouze vylepšeným digitálním tachografem s podporou systému určování polohy a přenosem některých informací důležitých pro kontrolory bez nutnosti zastavení vozidla.

Kapka-vzdělávání